Privacy statement

Privacy statement van Branche Creditmanagement (BCM)

AVG

Privacy statement
Branche Credit Management (BCM) doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BCM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

Wie zijn wij?
BCM is een creditmanagement organisatie. Vanuit ons hoofdkantoor in Arnhem en onze tweede vestiging in Duitsland helpen we onze klanten met hun financiële vraagstukken. Naast hulp bij kredietverzekeringen, debiteurenbeheer en incasso bieden wij advies en begeleiding bij faillissementen en juridische zaken.

Welke persoonsgegevens worden gebruikt?
Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. BCM bewaart bovendien de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.
De typen persoonsgegevens, doelen en bewaartermijnen zijn hieronder beschreven:

Wij verzamelen persoonsgegevens van:

 • Klanten en leveranciers:
  NAWTE, bedrijfsnaam en functie. Doelbinding: Administratie, bevestiging of uitlevering op grond van een opdracht of contract, gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor max. 7 jaar;
 • Prospect, stakeholder en geïnteresseerde:
  NAWTE. Doelbinding: informatieverstrekking op grond van mondelinge of schriftelijke toestemming vooraf, gedurende de periode dat men contact heeft;
 • Nieuwsbrief abonnees of aanmeldingen vakinhoudelijke bijeenkomsten:
  NTE, bedrijfsnaam en functie. Doelbinding: informatieverstrekking op grond van aanmelding, gedurende de periode dat men aangemeld is;
 • Medewerkers:
  NAWTE+geboortedatum/plaats, BSN-nummer, kopie ID+bankgegevens. Doelbinding: Salariëring op grond van arbeidsovereenkomst, gedurende de periode dat men een contract heeft;
 • Digitale direct marketing:
  NAWTE. Doelbinding: digitaal toesturen van informatie op grond van mondelinge of schriftelijke toestemming vooraf, gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect.

 

Daarnaast verzamelt BCM financiële persoonsgegevens (o.a. bezittingen, ontroerend goed, salaris) en verleent BCM creditmanagement diensten, waaronder handelsinformaties. BCM is hiervoor en als zodanig ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH), welke een eigen gedragscode heeft, die goedgekeurd is door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden of doordat dit wettelijk verplicht is.

Wij geven nooit persoonsgevens door aan partijenen, waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. In de verwerkersovereenkomst maken wij de benodigde afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

Wij verstrekken geen persoonsgevens aan partijen, welke gevestigd zijn buiten de EU.

Veiligheid
BCM legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. BCM neemt bovendien de benodigde technische en organisatorische maatregelen om deze persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen zijn o.a.

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens;
 • Alle personen die namens BCM van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Logische toegangsbeveiliging: gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Daarnaast beheer van autorisaties, monitoren van websites en infrastructuur op beveiligingslekken, het gebruik van firewall en afspraken met leveranciers over informatiebeveiliging.

 

Datalek
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. BCM is verplicht om een datalek binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en bij degenen van wie de gegevens zijn en/of degenen die ze gebruiken. Die verplichting geldt niet wanneer het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betreffende personen. Het is belangrijk dat alle datalekken die betrekking hebben op persoonsgegevens die door BCM worden verwerkt, bij BCM worden gemeld en beoordeeld, zodat we daar actie op kunnen ondernemen. U kunt datalekken melden bij de directie van BCM.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de ersoonsgegevens, welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen, wanneer bv de juistheid van de gegevens wordt betwist. Mochten de persoonsgegevens verbeterd, verwijderd of beperkt worden, dan moet dit bij de ontvanger aan wie de gegevens zijn verstrekt, kennisgegeven worden. Tenslotte heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij.

Wijzigingen
BCM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om conformiteit aan wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op onze website.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op.

Branche Credit Management BV
Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem
Postbus 882, 6800 AW Arnhem
info@crdt.eu / www.crdt.eu

Offerte aanvragen

Vul hieronder je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  U wilt informatie over:

  Incasso

  BEL ME TERUG

  Vul je gegevens in en wij bellen je zo spoedig mogelijk terug.